Zgodność z przepisami prawa

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapewnienia zgodności z przepisami prawa z różnych gałęzi. Nieustannie zmieniające się prawo stwarza ryzyko braku zapewnienia zgodności (non-compliance), co może skutkować sankcjami ze strony organów państwowych. W celu zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem konieczne jest monitorowanie przepisów prawa w obszarach, które dotyczą określone przedsiębiorstwo.

Najważniejszymi obszarami dla każdego przedsiębiorcy są:

 • prawo pracy;
 • prawo podatkowe;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo ochrony konkurencji i konsumenta;
 • prawo regulujące przestępstwa skarbowe i gospodarcze.

Oprócz ww. obszarów prawa dla spółek handlowych istotne są również m.in.:

 • prawo spółek handlowych;
 • przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bez względu a powyższe nie można zapominać o przepisach odnoszących się m.in. do:

 • koncesji, zezwoleń i pozwoleń administracyjnych na prowadzenie określonej działalności gospodarczej;
 • ochrony środowiska;
 • gospodarki odpadami;
 • nieruchomości;
 • ważności umów.
Ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa równie istotne co powyższe mogą być inne obszary prawa, w ramach których niezbędne jest uzyskanie właściwego stopnia zgodności. W wielu przypadkach brak zgodności z przepisami prawa może prowadzić do kontroli organów państwowych oraz nałożonych przez nie sankcji, zarówno finansowych, jak i niefinansowych.