Ceny transferowe

Ceny transferowe to zagadnienie o charakterze przenikającym aż 3 dziedziny: prawa, podatków oraz ekonomii. Jest to jednocześnie istotny obszar compliance w grupach kapitałowych oraz wśród przedsiębiorstw, które mają określone powiązania z innymi przedsiębiorstwami.

Kluczowym wyzwaniem dla spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą jest wykonanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (dokumentacji podatkowej) i przekazanie jej organowi podatkowemu na jego żądanie. W dokumentacji cen transferowych ujawnia się określone informacje dotyczące podatników, tzw. podmiotów powiązanych oraz transakcji realizowanych z tymi podmiotami powiązanymi. Między podmiotami mogą istnieć następujące rodzaje powiązań:

  • kapitałowe (bezpośrednie i pośrednie);
  • osobowe – funkcyjne;
  • osobowe – rodzinne;
  • majątkowe;
  • pracownicze;
  • powiązania faktyczne, skutkujące wywieraniem znaczącego wpływu na drugi podmiot.

Treść dokumentacji cen transferowych powinna spełniać wymogi ustawowe, a także innych aktów prawnych. Dodatkowym dokumentem, na którym opiera się przygotowanie takiej dokumentacji, są Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Dla podatników ważne powinno być to, że dokumentacja musi być sporządzona rzetelnie, a to oznacza, że jej autorem powinna być osoba mająca doświadczenie w tym obszarze, która poprawnie identyfikuje transakcje oraz jej określone elementy, a także wykorzystuje dane dotyczące podatnika.

Dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2019 r. istotnym elementem dokumentacji cen transferowych jest analiza danych porównawczych, nazywana w praktyce analizą benchmarkingową. Analiza ta dostarcza informacji na temat rynkowości stosowanych warunków transakcji. Dla transakcji sprzed 2019 r. tylko w określonych przypadkach należało sporządzić i dołączyć do dokumentacji cen transferowych taką analizę.

Z punktu widzenia compliance przedsiębiorstw, ze względu na możliwe transakcje z podmiotami powiązanymi firmy powinny bazować na przyjętej przez siebie lub grupę kapitałową Polityce Cen Transferowych. Polityka ta powinna określać zasady realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, a także zasady realizacji obowiązków prawnych nałożonych na podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi.
 
Ceny transferowe nie mogą być bagatelizowane przed przedsiębiorstwa powiązane. Wypełnienie obowiązków prawnych jest tutaj kluczowe, aby nie narazić się na niedogodności związane z kontrolą organów podatkowych oraz kary nakładane przez te organy.