Polityka przetwarzania danych osobowych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy jako najwyższy priorytet, dlatego chcemy, abyś znał zasady przetwarzania danych osobowych, jakie zbieramy w ramach prowadzenia Bloga Compliance, a także informacje wymagane przez art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej jako: „RODO”). Zasady te określamy jako Polityka przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych

1.1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach funkcjonowania Bloga Compliance oraz korzystania z jego funkcji przez Użytkowników jest Administrator Bloga Compliance, tj. Łukasz Nowak, będący właścicielem Bloga Compliance dostępnego pod adresem: https://blog-compliance.pl/.

1.2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez:

(a) formularz kontaktowy udostępniony na stronie Bloga Compliance w zakładce „Kontakt”, tj. pod adresem:  https://blog-compliance.pl/kontakt/

(b) adres e-mail: adres email

2. Zasady przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane z najwyższą starannością wymaganą przy operacjach na danych osobowych.

2.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności RODO, a także zasadami wynikającymi z niniejszej Polityki oraz przyjętymi przez Administratora zasadami i standardami bezpieczeństwa informacji wynikającymi z dokumentów wewnętrznych Administratora.

2.3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz tylko w zakresie, w jakim są niezbędne dla realizacji celów przetwarzania tych danych. Przetwarzane jakichkolwiek danych bez podstawy prawnej oraz określonych celów jest niedozwolone.

2.4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które zostały określone przed rozpoczęciem przetwarzania i przestawione osobom, których dane są przetwarzane.

2.5. Dane osobowe są przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających te dane, zgodnie z art. 32 RODO.

2.6. Administrator gwarantuje poufność zebranych danych oraz ochronę przed dostępem osób i podmiotów nieuprawnionych.

2.7. Administrator zapewnia zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO, poprzez realizację wszystkich obowiązków wymaganych wobec administratora danych.

2.8. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych poprzez poinformowanie osób, których dane są przetwarzane, o:

(a) zasadach przetwarzania danych osobowych;

(b) zakresie, podstawach i celach przetwarzanych danych osobowych;

(c) osobach oraz podmiotach będących odbiorcami przetwarzanych danych osobowych;

(d) okresie przetwarzania danych osobowych;

(e) prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, oraz sposobie realizacji tych praw;

(f) innej treści wymaganej przepisami prawa oraz przyjętymi dobrymi praktykami.

3. Dane zbierane w ramach kontaktu z Administratorem

3.1. Podczas kontaktu z Administratorem przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” zbierane są następujące kategorie danych:

(a) imię i nazwisko oraz adres e-mail nadawcy, których podanie jest niezbędne dla wysłania wiadomości (brak podania tych danych uniemożliwi kontakt w tej formie);

(b) nazwa firmy oraz numer telefonu nadawcy, których podanie jest dobrowolne, a może pomóc w realizacji interesu, z którym zgłasza się nadawca;

(c) inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

3.2. Podczas kontaktu z Administratorem bezpośrednio przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) zbierane są następujące kategorie danych:

(a) adres e-mail nadawcy, którego podanie jest niezbędne dla wysłania wiadomości (brak podania tych danych uniemożliwi kontakt w tej formie);

(b) imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu lub inne dane kontaktowe bądź identyfikacyjne, jeśli zostaną dobrowolnie podane;

(c) inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

3.3. W związku z kontaktem z Administratorem mogą być również zbierane metadane dotyczące serwera nadawcy oraz wiadomości e-mail.

3.4. Dane osobowe zbierane w ramach kontaktu z Administratorem są przetwarzane w celu realizacji obsługi korespondencji oraz realizacji zapytania, żądania lub innego interesu, z jakim zwraca się nadawca. Dane te mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mogących powstać na tle prowadzonej korespondencji mailowej.

3.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych określonych w pkt. 3.1.-3.3. niniejszej Polityki jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej (najczęściej nadawcy wiadomości), tj. obsługi korespondencji, realizacji zapytania, żądania lub innego interesu, z jakim zwraca się nadawca, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mogących powstać na tle prowadzonej korespondencji mailowej.

3.6. Dane osobowe określone w pkt. 3.1.-3.3. niniejszej Polityki przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.4. zdanie pierwsze niniejszej Polityki. Administrator dokłada starań, aby zapewnić sprawną obsługę korespondencji mailowej oraz realizację zapytania, żądania lub innego interesu nadawcy wiadomości. Po upływie ww. okresu dane mogą być przechowywane przez Administratora w postaci zarchiwizowanej do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać na tle prowadzonej korespondencji mailowej.

3.7. Odbiorcami ww. danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z realizacją celów przetwarzania, m.in.:

(a) H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu – w związku z przechowywaniem danych na serwerze poczty e-mail;

(b) osoby świadczące pomoc techniczną i informatyczną związaną z funkcjonowaniem serwera poczty e-mail oraz oprogramowania i narzędzi do obsługi poczty e-mail;

(c) podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie oraz inne, związane z realizacją celów przetwarzania.

3.8. Odbiorcami danych mogą być również dalsze podmioty przetwarzające (subprocesorzy) podmiotów, o których mowa w pkt. 3.7. niniejszej Polityki.

4. Dane zbierane w ramach Newslettera

4.1.  W celu obsługi i dostarczania treści Newslettera zbierane są dane Subskrybentów obejmujące imię oraz adres poczty elektronicznej  (e-mail).

4.2. Ponadto dane Subskrybentów obejmujące datę i czas wypełnienia formularza zapisu, dokonania subskrypcji Newslettera oraz (jeśli dotyczy) wypisania się z subskrypcji są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, tj. zarządzania bazą Subskrybentów, czynności analitycznych i statystycznych, a także ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wykorzystywaniem danych Subskrybentów i dostarczania im treści Newslettera.

4.3. Dane osobowe zbierane w ramach Newslettera przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 4.1. niniejszej Polityki. Brak lub cofnięcie ww. zgody oznacza, że Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Subskrybenta w tych celach.

4.4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4.2. niniejszej Polityki, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w pkt. 4.2. niniejszej Polityki.

4.5. Dane osobowe Subskrybenta przetwarzane są wyłącznie przez okres subskrypcji Newslettera, tj. od momentu potwierdzenia zapisu do Newslettera do momentu rezygnacji z Newslettera lub anulowania subskrypcji przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe, obejmujące w szczególności dane określone w pkt. 4.2. niniejszej Polityki mogą być przechowywane w postaci zarchiwizowanej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać wskutek wykorzystywania danych Subskrybentów i dostarczania im treści Newslettera.

4.6. Odbiorcami ww. danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z realizacją celów przetwarzania, m.in.:

(a) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w związku z prowadzeniem kampanii mailingowej w ramach Newslettera, jeśli zapisałeś się do Newslettera;

(b) osoby świadczące pomoc techniczną i informatyczną związaną z funkcjonowaniem serwera poczty e-mail oraz oprogramowania i narzędzi do obsługi poczty e-mail;

(c) podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie oraz inne, związane z realizacją celów przetwarzania.

4.7. Odbiorcami danych mogą być również dalsze podmioty przetwarzające (subprocesorzy) podmiotów, o których mowa w pkt. 4.6. niniejszej Polityki.

4.8. Administrator informuje, że z podmiotami określonymi w pkt. 4.6. niniejszej Polityki zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.9. Administrator informuje, że The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp jest podmiotem z państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. USA. Dane osobowe przekazywane są do USA, jednakże The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp wpisany jest do Privacy Shield prowadzonej przez Amerykański Departament Handlu, dzięki czemu transfer danych osobowych Subskrybentów odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Informacje o ochronie danych osobowych zapewnianej przez ww. podmiot dostępne są pod adresem: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/ (informacje te nie są podane w języku polskim).

4.10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1. niniejszej Polityki, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu do Newslettera. Dane osobowe określone w pkt. 4.2. niniejszej Polityki zbierane są automatycznie i są niezbędne do realizacji przez Administratora celów określonych w ww. postanowieniu Polityki. Zapisanie się do Newslettera jest jednak całkowicie dobrowolne.

5. Dane zbierane w ramach stron na portalach społecznościowych

5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator jest współadministratorem danych gromadzonych na stronach Bloga Compliance prowadzonych na portalach społecznościowych, do których należą:

(a) fanpage na portalu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/blogcompliance;

(b) strona na portalu LinkedIn dostępna pod adresem: https://www.linkedin.com/showcase/blog-compliance/.

5.2. Na stronach Bloga Compliance na portalach społecznościowych zbierane są dane użytkowników tych portali obejmujące ich imiona i nazwiska oraz inne dane podane na tych portalach w związku z:

(a) komentowaniem treści udostępnionej przez Administratora;

(b) polecaniem, ocenianiem oraz rozpowszechnianiem treści udostępnionej przez Administratora;

(c) subskrybowaniem, notyfikacją lub śledzeniem strony Bloga Compliance na portalach społecznościowych;

(d) kontaktem z Administratorem za pośrednictwem tych portali;

(e) innymi czynnościami użytkowników, które zapewnia operator portalu, a które mają wpływ na realizację celów Administratora.

5.3. Dane osobowe zbierane w ramach stron Bloga Compliance na portalach społecznościowych są przetwarzane w następujących celach:

(a) zapewnienia interakcji z użytkownikami portali społecznościowych;

(b) rozpowszechniania treści Bloga Compliance na portalach społecznościowych;

(c) obsługi korespondencji prowadzonej za pośrednictwem portali społecznościowych;

(d) prowadzenia działań marketingowych;

(e) umożliwienia użytkownikom portali społecznościowych komentowania, subskrybowania, oceniania i innych czynności określonych w pkt. 5.2. niniejszej Polityki;

(f) innych, prawnie dopuszczalnych celach, dopuszczonych przez operatorów portali społecznościowych.

5.4. Dane osobowe zbierane w ramach stron Bloga Compliance na portalach społecznościowych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich (głównie użytkowników portali społecznościowych), określonych w pkt. 5.3. niniejszej Polityki. Dane te są udostępniane Administratorowi przez operatorów ww. portali, który przetwarza określone dane wyłącznie wskutek określonej aktywności użytkowników tych portali.

5.5. Dane osobowe zbierane w ramach stron Bloga Compliance na portalach społecznościowych są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 5.3. niniejszej Polityki, nie dłużej jednak niż przez okres przetwarzania tych danych przez operatora portalu społecznościowego oraz usunięcia dokonanych czynności przez użytkownika tego portalu.

5.6. W ramach przetwarzania danych osobowych w ramach stron Bloga Compliance na portalach społecznościowych Administrator nie udostępnia tych danych innym osobom ani podmiotom, chyba że zajdzie konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z aktywnością użytkowników portali społecznościowych (wtedy odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora). Nie oznacza to jednak, że dane użytkowników nie są przekazywane, powierzane czy udostępniane innym podmiotom. Czynności takich może dokonywać operator portalu jako współadministrator danych osobowych. Wówczas informacji o odbiorcach danych należy szukać w polityce prywatności operatora.

5.7. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach stron Bloga Compliance na portalach społecznościowych, które wynikają z przetwarzania danych przez operatorów portali społecznościowych, należy szukać w politykach prywatności tych operatorów.

6. Cookies

6.1. Podczas korzystania z Bloga Compliance, m.in. poprzez wyświetlanie witryny, Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) własnych lub podmiotów trzecich. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania z Bloga Compliance. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

(a) dostosowania zawartości Bloga Compliance do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Bloga Compliance; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

(b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Bloga Compliance, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

(c) działań marketingowych Bloga Compliance oraz produktów, usług i wydarzeń udostępnionych na Blogu Compliance;

(d) innych celach, określonych przez podmioty trzecie, których cookies są wykorzystywane na Blogu Compliance.

6.4. W ramach Bloga Compliance stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy zostaną przez Ciebie usunięte.

6.5. W ramach Bloga Compliance stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Bloga Compliance, np. pliki cookies uwierzytelniające, które są wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Bloga Compliance;

(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Bloga Compliance;

(c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z poszczególnych stron internetowych w ramach Bloga Compliance;

(d) funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Bloga Compliance, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony etc.;

(e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań – o ile takie treści będą zapewnione przez Administratora.

6.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Blogu Compliance.

6.8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów Bloga Compliance/ GRC Legal.

6.9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies pod adresem: https://blog-compliance.pl/polityka-cookies/.

7. Logi serwera

7.1. Korzystanie z Bloga Compliance, m.in. poprzez wyświetlanie witryny, wiąże się z wysyłaniem przez Twoje urządzenie końcowe zapytań do serwera, na którym umieszczona jest strona Bloga Compliance. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera.

7.2. Logi serwera obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

7.3. Administrator informuje, że dane zapisane w logach serwera nie są powiązane z konkretnymi osobami korzystającymi z Bloga Compliance i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji ani profilowania.

7.4. Administrator informuje, że logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania witryną Blog Compliance, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza operatorem serwera (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu) oraz osobami i podmiotami upoważnionymi przez tego operatora do administrowania serwerem.

8. Dane przetwarzane w ramach realizacji interesów Administratora

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami lub podmiotami w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj. nawiązywania współpracy marketingowej, konsultingowej lub gospodarczej, kierowania zapytań, żądań lub innego interesu, z jakim zwraca się Administrator jako nadawca wiadomości, a także korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.2. W związku z realizacją interesów Administratora określonych w pkt. 8.1. niniejszej Polityki mogą być przetwarzane dane osobowe adresatów wiadomości mailowych lub kierowanych w formie papierowej bądź przy użyciu innej formy kontaktu. Dane te obejmować będą imię i nazwisko oraz adres e-mail, adres korespondencyjny (adres zamieszkania lub adres siedziby) bądź numer telefonu adresata – zależnie od formy kontaktu. W przypadku pozyskania innych danych adresata, niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być one przetwarzane przez Administratora.

8.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.2. niniejszej Polityki, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w pkt. 8.1. niniejszej Polityki.

8.4. Dane osobowe określone w pkt. 8.2. niniejszej Polityki przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 8.1. niniejszej Polityki. W przypadku realizacji określonego interesu Administratora dane osobowe będą niezwłocznie usuwane.

8.5. Odbiorcami ww. danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z realizacją celów przetwarzania, m.in.:

(a) H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu – w związku z przechowywaniem danych na serwerze poczty e-mail;

(b) osoby świadczące pomoc techniczną i informatyczną związaną z funkcjonowaniem serwera poczty e-mail oraz oprogramowania i narzędzi do obsługi poczty e-mail;

(c) podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie oraz inne, związane z realizacją celów przetwarzania.

8.6. Odbiorcami danych mogą być również dalsze podmioty przetwarzające (subprocesorzy) podmiotów, o których mowa w pkt. 8.5. niniejszej Polityki.

8.7. Źródłem danych określonych w pkt. 8.2. niniejszej Polityki są strony internetowe, portale społecznościowe, media, reklamy i ogłoszenia (w szczególności zamieszczone w Internecie), targi, konferencje i inne wydarzenia, a także jawne rejestry, w szczególności Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

8.8. Administrator realizuje interes, o którym mowa w pkt. 8.1. niniejszej Polityki, respektując przy tym przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.9. Administrator udostępnia osobom, o których mowa w pkt. 8.1.-8.2. niniejszej Polityki, informację o przetwarzaniu jej danych osobowych przy pierwszym kontakcie, zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b RODO.

9. Prawa osób, których dane są przetwarzane

9.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia Ci następujące uprawnienia:

(a) prawo dostępu do przetwarzanych danych;

(b) prawo do modyfikacji danych;

(c) prawo do usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

(d) prawo do ograniczenia danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO;

(e) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie danych, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie;

(f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

(g) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych;

(h) prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

(i) prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

9.2. Administrator zapewnia realizację praw określonych w pkt. 9.1. niniejszej Polityki w terminach i na zasadach określonych przepisami RODO.

9.3. Bez względu na przysługujące Ci uprawnienia oraz środki ochrony prawnej, w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zalecany jest uprzedni kontakt z Administratorem.