Polityka Newslettera

Szanujemy Twoją prywatność związaną z korzystaniem z Newslettera Bloga Compliance, dlatego chcemy, abyś znał zasady obsługi oraz dostarczanie treści Newslettera Bloga Compliance naszym Subskrybentom. Zasady te określamy jako Polityka Newslettera Bloga Compliance.

Polityka Newslettera Bloga Compliance

obowiązująca od dnia 31.03.2020 r.

1. Operatorem Newslettera jest Administrator Bloga Compliance, tj. Łukasz Nowak, będący właścicielem Bloga Compliance dostępnego pod adresem: https://blog-compliance.pl/

2. Zapisanie się do Newslettera oraz dalsze korzystanie z Newslettera jest i zawsze będzie bezpłatne.

3. Nie chcemy zaśmiecać Twojej poczty e-mail, dlatego treść Newslettera dostarczana jest nie częściej niż raz w tygodniu.

4. Na treść Newslettera składają się głównie najważniejsze tematy opisane na Blogu, m.in. zarys lub fragment wybranych artykułów oraz treści dostępnych na Blogu, informacje o zmianach przepisów prawa dotyczących przedsiębiorców, materiały, analizy i publikacje dotyczące compliance; a także informacje handlowe i marketingowe dotyczące m.in. produktów, usług i wydarzeń związanych z Blogiem i jego zakresem tematycznym.

5. Treść Newslettera dostarczamy wyłącznie zapisanym Subskrybentom, dlatego dokładamy starań, aby wola zapisu do Newslettera była potwierdzona poprzez adres e-mail podany w formularzu zapisu.

6. Treść Newslettera objęta jest prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi.

7. W przypadku korzystania przez Subskrybenta z popularnych serwisów poczty elektronicznej (Gmail, Yahoo, Interia, Onet etc.) istnieje możliwość, że treść Newslettera zostanie automatyczna uznana za SPAM i trafi do folderu SPAM. W takiej sytuacji prosimy o zmianę ustawień filtrów antyspamowych w taki sposób, aby treść Newslettera nie była traktowana jako SPAM.

8. Dbamy o dane osobowe Subskrybentów na zasadach określonych w Polityce przetwarzania danych osobowych.

9. Dostarczanie treści Newslettera odbywa się na podstawie zgody Subskrybenta. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę i zrezygnować z Newslettera.

10. Chcemy zainteresować Cię treścią Newslettera i przekazywać Ci tylko wartościowe informacje dotyczące compliance przedsiębiorstw.

Integralną część niniejszej Polityki stanowi Regulamin świadczenia usługi Newsletter Bloga Compliance, którego treść została określona poniżej.

Regulamin świadczenia usługi Newsletter Bloga Compliance

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora obsługi i dostarczania treści Newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. W szczególności Regulamin określa:

(a) zasady obsługi oraz dostarczania treści Newslettera Subskrybentom;

(b) zasady i zakres gromadzenia oraz wykorzystania danych Subskrybentów;

(c) prawa przysługujące Subskrybentom;

(d) zasady odpowiedzialności świadczenia obsługi i dostarczania Newslettera oraz korzystania z tej usługi.

1.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Subskrybentów, Administratora oraz innych osób i podmiotów, z którymi związana jest obsługa oraz dostarczanie treści Newslettera.

2. Definicje

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

(a) Administrator — Administrator Bloga, tj. Łukasz Nowak, będący właścicielem Bloga Compliance dostępnego pod adresem: https://blog-compliance.pl/, a także operatorem i usługodawcą Newslettera Bloga Compliance;

(b) Blog — Blog Compliance dostępny pod adresem: https://blog-compliance.pl/, prowadzony w ramach projektu GRC Legal;

(c) informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, towarów, marki i wizerunku Administratora;

(d) informacja marketingowa — każda informacja mająca na celu zachęcenie Subskrybenta do odwiedzin Bloga Compliance oraz skorzystania z nabycia produktów lub usług związanych z Blogiem;

(e) Newsletter/ Newsletter Bloga Compliance — usługa obsługi oraz dostarczania zorganizowanej wiadomości e-mail (treści Newslettera) na adres poczty elektronicznej Subskrybentów, zamówiona przez Użytkownika Bloga lub inną zainteresowaną osobę, poprzez udostępnienie adresu e-mail w formularzu zapisu oraz żądanie dostarczania treści Newslettera;

(f) Polityka — Polityka Newslettera Bloga Compliance, której integralną część stanowi Regulamin;

(g) Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usługi Newsletter Bloga Compliance;

(h) Subskrybent — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła Newsletter Bloga Compliance, tj. zamówiła usługę polegającą na obsłudze i dostarczaniu treści Newslettera na podany przez tę osobę adres poczty elektronicznej (e-mail);

(i) Użytkownik Bloga — każda osoba, która w danej chwili korzysta z treści Bloga  m.in. poprzez wyświetlenie witryny Bloga.

2.2. Skrócone nazwy aktów prawnych użyte w Regulaminie oznaczają:

(a) Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

(b) Prawo telekomunikacyjne — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460);

(c) RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

(d) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

3. Informacje podstawowe o Newsletterze

3.1. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do obsługi oraz dostarczania treści Newslettera Subskrybentom jest Administrator.

3.2. W ramach obsługi i dostarczania Newslettera Administrator dokonuje zebrania treści Newslettera, zorganizowania jej w wiadomości e-mail oraz innych czynności stanowiących obsługę Newslettera, a następnie zapewnia dostarczenie treści Newslettera na podany przez Subskrybenta adres e-mail. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie.

3.3. Na treść Newslettera składają się głównie najważniejsze tematy opisane na Blogu, mogące obejmować::

(a) zarys lub fragment wybranych artykułów wraz z odnośnikiem do tych artykułów na Blogu;

(b) zarys lub fragment treści zawartej na Blogu (m.in. podcastu, informacji zawartych w Strefie Compliance) wraz z odnośnikiem do pełnej takiej informacji na Blogu;

(c) cały artykuł lub inną treść zawartą na Blogu;

(d) informacje o dokonanych lub spodziewanych zmianach przepisów prawa, kluczowych decyzjach i orzeczeniach organów oraz sądów, kluczowych interpretacjach praktyków oraz organów, a także ważnych stanowiskach prawników zaangażowanych w projekt GRC Legal, związany z Blogiem;

(e) wytyczne lub zalecenia dla Subskrybentów, związane z compliance przedsiębiorstw;

(f) materiały lub publikacje i ich fragmenty, do których wyłączne prawa przysługują Administratorowi i które są udostępniane Subskrybentom w formie nieodpłatnej lub w ramach bezpłatnej licencji wyłącznej;

(g) analizy, badania, testy i ich wyniki, a także inne informacje sporządzone w ramach GRC Legal, do których prawa przysługują Administratorowi;

(h) inne treści mające związek z Blogiem.

3.4. Treść Newslettera zawiera również informacje handlowe oraz marketingowe, które mogą obejmować w szczególności:

(a) informacje o nowościach na Blogu;

(b) informacje oraz reklamy produktów związanych z Blogiem (tj. jego zakresem tematycznym), m.in. publikacji, materiałów do pobrania lub zakupu, oprogramowania, narzędzi informatycznych etc.;

(c) informacje oraz reklamy usług związanych z Blogiem (tj. jego zakresem tematycznym);

(d) informacje o wydarzeniach związanych z Blogiem (tj. jego zakresem tematycznym), m.in. konferencjach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych, forach, spotkaniach, poświęconych tematyce compliance, wybranym obszarom compliance bądź zagadnieniom zbliżonym do compliance;

(e) bony, kupony, zniżki, kody zniżkowe i inne podobne narzędzia na produkty, usługi i wydarzenia promowane w ramach Bloga;

(f) reklamę Bloga, mediów społecznościowych związanych z Blogiem oraz związanego z Blogiem projektu GRC Legal;

(g) informacje i materiały udostępniane przez partnerów Bloga oraz partnerów związanego z Blogiem projektu GRC Legal.

3.5. Newsletter jest i zawsze będzie usługą bezpłatną.

3.6. W treści Newslettera mogą być zawarte informacje o produktach lub usługach, których nabycie będzie odpłatne, o czym Subskrybenci będą informowani. To samo dotyczy informacji i zaproszeń na wydarzenia, na które wstęp jest odpłatny.

3.7. Usługa Newslettera stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Zapisanie się do Newslettera

4.1. Aby zostać Subskrybentem, należy dokonać zapisu do Newslettera poprzez formularz zapisu, podając swoje imię, adres e-mail oraz żądając dostarczania treści Newslettera na podany adres e-mail.

4.2. Formularz zapisu do Newslettera udostępniony jest:

(a) w formie elektronicznej na stronie internetowej Bloga Compliance;

(b) w formie elektronicznej na wygenerowanej stronie portalu MailChimp.com;

(c) w formie papierowej dostępnej u Administratora.

4.3. W przypadku formularza zapisu w formie elektronicznej — żądanie dostarczenia treści Newslettera, o którym mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, ma miejsce poprzez zaznaczenie znajdującego się pod formularzem okienka wyboru (checkboxa) i kliknięcie przycisku „zapisz się”, a następnie potwierdzenie zapisu do Newslettera w otrzymanej od Administratora wiadomości mailowej poprzez kliknięcie przycisku „Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję Newslettera Bloga Compliance”.

4.4. Poprzez zaznaczenie okienka wyboru (checkboxa), o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, osoba dokonująca zapisu do Newslettera:

(a) wyraża wolę na dostarczanie na zasadach określonych w Polityce treści Newslettera w formie elektronicznej na podany adres e-mail, która stanowi zgodę na przesyłanie informacji handlowych, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodę na marketing bezpośredni stosowany wyłącznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w formie poczty elektronicznej, o której mowa w art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego;

(b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Bloga w celu obsługi Newslettera i przesyłania drogą elektroniczną na podany adres e-mail treści Newslettera zgodnie z Polityką;

(c) akceptuje treść Polityki.

4.5. Administrator zastrzega, że świadczenie obsługi i dostarczania treści Newslettera bez zaznaczenia przez osobę dokonującą zapisu do Newslettera okienka wyboru (checkboxa), o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, jest niemożliwe. Treść Newslettera zawiera bowiem informacje handlowe oraz marketingowe, a zatem dostarczanie treści Newslettera musi być zgodne z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Jednocześnie w ramach formularza zapisu do Newslettera Administrator nie przewiduje innej formy dostarczania informacji handlowych i marketingowych poza wykorzystaniem w tym celu poczty elektronicznej, na którą wysyłana będzie treść Newslettera. Ze zgodą na dostarczanie treści Newslettera na podany adres elektroniczny nierozerwalnie wiąże się zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi i dostarczenia treści Newslettera. Zgoda ta jest ściśle powiązana z celem, zakresem i charakterem usługi Newsletter, przez co nie jest możliwe zamówienie usługi bez wyrażenia związanej z nią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mając na uwadze powyższe, wyrażenie woli na otrzymywanie Newslettera obejmuje wszystkie ww. zgody, co jednoznacznie wynika z postanowień Polityki i informacji znajdującej się na formularzu zapisu do Newslettera. Zgody te mają być interpretowane zgodnie z zamiarem osoby dokonującej zapisu do Newslettera.

4.6. W przypadku formularza zapisu w formie papierowej — żądanie dostarczenia treści Newslettera, o którym mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, ma miejsce poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać Newsletter Bloga Compliance” oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod wypełnionym formularzem, a następnie dostarczenie tego formularza Administratorowi. Zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać Newsletter Bloga Compliance” stanowi wyrażenie woli, udzielenie zgód oraz akceptację Polityki, o których mowa w pkt. 4.4. Regulaminu. Postanowienie określone w pkt. 4.5. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.7. W celu zapisania prawidłowych danych Subskrybentów oraz wykluczenia możliwości zapisu przez osobę, która nie zamierzała dokonać zapisu do Newslettera, Administrator wymaga potwierdzenie zapisu do Newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję Newslettera Bloga Compliance”, który znajduje się w treści wiadomości mailowej wysłanej przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu zapisu. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wysyłana jest automatycznie. W przypadku korzystania z popularnych serwisów poczty elektronicznej (Gmail, Yahoo, Interia, Onet etc.), możliwe, że wiadomość ta trafi do SPAM-u. Brak potwierdzenia zapisu w sposób opisany powyżej skutkuje niezapisaniem się do Newslettera i niemożnością otrzymywania treści Newslettera, a także brakiem przetwarzania danych osobowych. Powyższego nie stosuje się do zapisu do Newslettera poprzez formularz zapisu w formie papierowej.

5. Zasady obsługi, dostarczania i wykorzystywania treści Newslettera

5.1. Administrator dostarcza Subskrybentom treść Newslettera za pośrednictwem portalu MailChimp.com według prowadzonej w danym okresie kampanii mailingowej, dostosowując treść Newslettera do bieżących tematów omawianych na Blogu, aktualnych potrzeb przedsiębiorców, najnowszych zmian w prawie oraz polecanych produktów, usług bądź wydarzeń.

5.2. Treść Newslettera tworzona jest w miarę możliwości w taki sposób, aby nie obciążyć znacząco pamięci poczty elektronicznej Subskrybentów.

5.3. Treść Newslettera pozbawiona jest zawartości niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

5.4. Adresatami treści Newslettera są wyłącznie Subskrybenci. Zabronione jest przesyłanie treści Newslettera osobom oraz podmiotom, które nie są Subskrybentami.

5.5. Treść Newslettera objęta jest prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi. Zabrania się rozpowszechniania tej treści, wykorzystywania niezgodnie z jej przeznaczeniem, przerabiania, powielania i innych czynności, które byłyby niezgodne z interesami Administratora.

5.6. Treść Newslettera dostarczana jest nie częściej niż raz w tygodniu. Docelowo Newsletter będzie realizowany dwa razy w ciągu miesiąca, jednak częstotliwość wysyłki treści Newslettera zależy o prowadzonej w danym okresie kampanii mailingowej.

5.7. Subskrybenci proszeni są o niekwalifikowanie treści Newslettera jako SPAM. Jeżeli nie chcesz otrzymywać treści Newslettera, wypisz się z niego, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu.

5.8. W przypadku korzystania przez Subskrybenta z popularnych serwisów poczty elektronicznej (Gmail, Yahoo, Interia, Onet etc.) istnieje możliwość, że treść Newslettera zostanie automatyczna uznana za SPAM i trafi do folderu SPAM. Subskrybenci proszeni są o zmianę ustawień filtrów antyspamowych w taki sposób, aby treść Newslettera nie była traktowana jako SPAM.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych

6.1. W celu obsługi i dostarczania treści Newslettera zbierane są dane Subskrybentów obejmujące imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

6.2. Ponadto dane Subskrybentów obejmujące datę i czas wypełnienia formularza zapisu, dokonania subskrypcji Newslettera oraz (jeśli dotyczy) wypisania się z subskrypcji są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, tj. zarządzania bazą Subskrybentów, czynności analitycznych i statystycznych, a także ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wykorzystywaniem danych Subskrybentów i dostarczania im treści Newslettera.

6.3. Wszelkie zebrane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, a także zasadami i standardami określonymi w Polityce przetwarzania danych osobowych Bloga Compliance.

6.4. Administratorem zebranych danych osobowych Subskrybentów jest Administrator Bloga — Łukasz Nowak. Kontakt z Administratorem w związku z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest na zasadach określonych w pkt. 10 Regulaminu.

6.5. Dane osobowe podane przez Subskrybentów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 6.1. Regulaminu. Brak lub cofnięcie ww. zgody oznacza, że Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Subskrybenta w celach określonych w pkt. 6.1. Regulaminu.

6.6. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 6.2. Regulaminu, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w pkt. 6.2. Regulaminu.

6.7. Dane osobowe Subskrybenta przetwarzane są wyłącznie przez okres subskrypcji Newslettera, tj. od momentu potwierdzenia zapisu do Newslettera w sposób opisany w pkt. 4.7. Regulaminu, do momentu rezygnacji z Newslettera lub innego anulowania subskrypcji. Po tym okresie dane osobowe, obejmujące w szczególności dane określone w pkt. 6.2. Regulaminu, mogą być przechowywane w postaci archiwizacji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać wskutek wykorzystywania danych Subskrybentów i dostarczania im treści Newslettera.

6.8. Odbiorcami danych osobowych Subskrybentów mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z realizacją celów przetwarzania, określonych w pkt. 6.1. oraz 6.2. Regulaminu, a przede wszystkim:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp — w związku z prowadzeniem kampanii mailingowej w ramach Newslettera. Z podmiotem tym zawarta została umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe Subskrybentów w celu obsługi i dostarczania treści Newslettera. Dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. USA, jednakże The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp wpisany jest do Privacy Shield prowadzonej przez Amerykański Departament Handlu , dzięki czemu transfer danych osobowych Subskrybentów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

6.9. Odbiorcami danych mogą być również dalsze podmioty przetwarzające (subprocesorzy) podmiotów, o których mowa w pkt. 6.8. niniejszego Regulaminu.

6.10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 6.1. Regulaminu, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu do Newslettera. Dane osobowe określone w pkt. 6.2. Regulaminu zbierane są automatycznie i są niezbędne do realizacji przez Administratora celów określonych w ww. postanowieniu Regulaminu.

7. Uprawnienia Subskrybentów Newslettera

7.1. Subskrybent ma prawo do otrzymywania treści Newslettera zgodnie z postanowieniami Polityki. Administrator dołoży wszelkich starań, aby każdy Subskrybent w sposób prawidłowy otrzymywał treść Newslettera.

7.2. Subskrybent ma prawo do przetwarzania jego danych osobowych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami i standardami określonymi w Polityce przetwarzania danych osobowych Bloga Compliance. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych Subskrybentów, a także bezwzględnie będzie przetwarzał te dane zgodnie z ww. przepisami, zasadami i standardami.

7.3. Subskrybent w każdej chwili ma prawo zrezygnować z Newslettera. Administrator bezwarunkowo zapewnia realizację prawa Subskrybenta do rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

7.4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia Subskrybentom następujące uprawnienia:

(a) prawo dostępu do przetwarzanych danych;

(b) prawo do modyfikacji danych;

(c) prawo do usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

(d) prawo do ograniczenia danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO;

(e) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie danych określonych w pkt. 6.1. Regulaminu, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych w pkt. 6.2. Regulaminu;

(g) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych;

(h) prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

(i) prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Subskrybent sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.5. Administrator zapewnia realizację praw określonych w pkt. 7.3. Regulaminu w terminach i na zasadach określonych przepisami RODO.

7.6. Subskrybenci mają prawo zgłaszania Administratorowi reklamacji dotyczących Newslettera.

8. Rezygnacja z Newslettera oraz anulowanie subskrypcji

8.1. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest w każdym czasie poprzez kliknięcie hiperłącza znajdującego w stopce treści Newslettera lub bezpośrednio pod adresem: https://blog-compliance.us19.list-manage.com/unsubscribe/post.

8.2. Subskrybent może zrezygnować z Newslettera również poprzez poinformowanie Administratora o swojej woli rezygnacji w sposób określony pkt. 10. Regulaminu.

8.3. Administrator może anulować subskrypcję w następujących przypadkach:

(a) otrzymania od Subskrybenta żądania rezygnacji z Newslettera;

(b) naruszenia przez Subskrybenta postanowień Regulaminu;

(c) otrzymania z wiarygodnego źródła informacji o dezaktywacji adresu poczty elektronicznej Subskrybenta;

(d) otrzymania zweryfikowanej informacji o dokonaniu zapisu do Newslettera wbrew woli Subskrybenta;

(e) wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców podmiotu, któremu przysługują prawa do zarządzania kontem poczty mailowej Subskrybenta;

(f) gdy dalsze dostarczanie treści Newslettera jest sprzeczne z zasadami określonymi w Regulaminie, bieżącej kampanii mailingowej realizowanej przez Administratora, celami Newslettera oraz interesami Subskrybenta.

9. Odpowiedzialność Administratora i Subskrybenta

9.1. Administrator ponosi odpowiedzialność za zgodność obsługi i dostarczania treści Newslettera z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Polityki.

9.2. Administrator ponosi odpowiedzialność za treść Newslettera, w szczególności jej zgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Polityki.

9.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści Newslettera przez Subskrybenta.

9.4. Subskrybent ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za wykorzystanie treści Newslettera niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności za naruszenie przysługujących Administratorowi praw autorskich.

10. Kontakt z Administratorem i reklamacje

10.1. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez:

(a) formularz kontaktowy udostępniony na stronie Bloga Compliance w zakładce „Kontakt”, tj. pod adresem:  https://blog-compliance.pl/kontakt/

(b) adres e-mail: email

10.2. Wszelkie reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail, o których mowa w pkt. 10.1. Regulaminu.

10.3. Wszelkie reklamacje dotyczące Newslettera Subskrybenci oraz osoby mające interes prawny lub faktyczny mogą składać Administratorowi w każdym momencie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia zdarzenia powodującego nieprawidłowość, której dotyczy reklamacja.

10.4. Administrator odpowiada na reklamację niezwłocznie po rozpoznaniu sprawy, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w tej samej formie, jak wniesiona reklamacja, w szczególności dostarczana jest na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.

10.5. Bez względu na przysługujące Subskrybentom uprawnienia oraz środki ochrony prawnej, Administrator zachęca wszelkie osoby mające interes prawny lub faktyczny w sprawach dotyczących Newslettera do uprzedniego kontaktu z Administratorem.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin stanowi integralną część Polityki Newslettera Bloga Compliance.

11.2. Regulamin obowiązuje od 31.03.2020 r. do czasu jego odwołania lub zastąpienia nową treścią przez Administratora.

11.3. Zmiana Regulaminu może nastąpić poprzez jednostronną czynność Administratora, który informuje o planowanej zmianie Subskrybentów za pomocą poczty elektronicznej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie takiej zmiany oraz dostarcza Subskrybentom treść Regulaminu zawierającą planowaną zmianę. W takiej sytuacji Subskrybentom przysługuje prawo sprzeciwu na planowaną zmianę treści Regulaminu. Uwzględnienie sprzeciwu przez Administratora skutkować będzie natychmiastowym anulowaniem subskrypcji Newslettera. Brak wniesienia sprzeciwu oznaczać będzie zgodę na planowaną zmianę treści Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem określonym w informacji Administratora o planowanej zmianie.

11.4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.